Abriss des Schlossgartenflügels des Stuttgarter Kopfbahnhofes


IMG_4737.jpg
IMG_4738.jpg
IMG_4740.jpg
IMG_4742.jpg
IMG_4743.jpg
IMG_4744.jpg
IMG_4745.jpg
IMG_4746.jpg
IMG_4748.jpg
IMG_4750.jpg
IMG_4753.jpg
IMG_4754.jpg
IMG_4755.jpg
IMG_4756.jpg
IMG_4757.jpg
IMG_4758.jpg
IMG_4759.jpg
IMG_4760.jpg
IMG_4762.jpg
IMG_4763.jpg
IMG_4765.jpg
IMG_4766.jpg
IMG_4768.jpg
IMG_4770.jpg
IMG_4771.jpg
IMG_4773.jpg
IMG_4774.jpg
IMG_4776.jpg
IMG_4777.jpg
IMG_4779.jpg
IMG_4780.jpg
IMG_4781.jpg
IMG_4782.jpg
IMG_4783.jpg
IMG_4784.jpg
IMG_4786.jpg
IMG_4835.jpg
IMG_4839.jpg
IMG_4840.jpg
IMG_4841.jpg
IMG_4843.jpg
IMG_4844.jpg
IMG_4845.jpg
IMG_4846.jpg
IMG_4848.jpg
IMG_4851.jpg
IMG_4854.jpg
IMG_4857.jpg
IMG_4859.jpg

zum Archiv - ALLE Bilder unterliegen dem Urheberrecht! - zu schaeferweltweit.de