Dachbesetzung des Schlossgartenflügels / Räumung durch SEK Einsatz


IMG_9810.jpg
IMG_9811.jpg
IMG_9813.jpg
IMG_9814.jpg
IMG_9818.jpg
IMG_9823.jpg
IMG_9826.jpg
IMG_9829.jpg
IMG_9830.jpg
IMG_9832.jpg
IMG_9834.jpg
IMG_9836.jpg
IMG_9840.jpg
IMG_9841.jpg
IMG_9843.jpg
IMG_9846.jpg
IMG_9850.jpg
IMG_9852.jpg
IMG_9858.jpg
IMG_9861.jpg
IMG_9869.jpg
IMG_9871.jpg
IMG_9872.jpg
IMG_9873.jpg
IMG_9874.jpg
IMG_9875.jpg
IMG_9876.jpg
IMG_9877.jpg
IMG_9878.jpg
IMG_9879.jpg
IMG_9880.jpg
IMG_9881.jpg
IMG_0003.jpg
IMG_0004.jpg
IMG_0005.jpg
IMG_0006.jpg
IMG_0008.jpg

zum Archiv - ALLE Bilder unterliegen dem Urheberrecht! - zu schaeferweltweit.de